sbp

 

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Płocku

jest samorządną organizacją pożytku publicznego o charakterze fachowym. Zrzesza osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa i informacji naukowej.
Okręg SBP w Płocku zarejestrowany został w 1976 r w Warszawie, członkami byli bibliotekarze z województwa płockiego. W 2002 roku został przekształcony w Oddział SBP w Płocku. W chwili obecnej oddział liczy 123 członków. Oddział składa się z Koła Miejskiego i Terenowego.

Oddział SBP w Płocku w latach 2013 – 2016 będzie realizował następujące zadania:

1. Propagowanie wiedzy o książce i bibliotece poprzez inspirację oraz popieranie inicjatyw pracowników bibliotek prowadzących działalność kulturalno-oświatową w środowisku lokalnym:

  • Zajęcia z dziećmi w ramach Akcji latoAkcji zima
  • Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść dębu
  • Konkurs recytatorski Pięknie być człowiekiem
  • Konkurs literacki dla dzieci i młodzieży Młodzi twórcy literatury
  • Spotkania autorskie, prelekcje i promocje książek
  • Wystawy popularyzujące wiedzę o pisarzach
  • Animacje kulturalne kierowane do osób starszych i niepełnosprawnych;

2. Ścisła współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach ochrony interesów, warunków pracy i płacy bibliotekarzy;

3. Współudział w opracowywaniu programów kształcenia i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy oraz pomoc przy organizowaniu szkoleń i seminariów dla bibliotekarzy z Płocka;

4. Współorganizacja przedsięwzięć mających na celu umacnianie więzi zawodowej pracowników bibliotek oraz propagowanie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej;

5. Współpraca z instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi;

6. Pomoc merytoryczna bibliotekom innych sieci;

7. Przeciwdziałanie likwidacji i łączeniu placówek bibliotecznych różnych sieci, podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku tego typu zagrożeń;

8.  Propagowanie wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich;

Przewodnicząca ZO SBP w Płocku
Bogumiła Tobota 
Książnica Płocka, ul. Tadeusza Kościuszki 3, 09-400 Płock

tel. (0-24) 262-00-87, fax:.(24) 262-31-17
e-mail:sbp_plock@ksiaznicaplocka.pl