Książnica Płocka gromadzi zbiory regionalne związane z Płockiem i Mazowszem Płockim. Plociana są opracowywane przez Dział informacji bibliograficznej i regionalnej tworząc Bibliografię regionu płockiego.

Baza jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów piśmiennictwa. Stanowi ona wszechstronny spis materiałów poświęconych wszystkim dziedzinom życia naszego regionu – historii, gospodarce, przyrodzie, polityce, nauce, oświacie, kulturze itd.

Bibliografia rejestruje:

  • artykuły publikowane w prasie regionalnej, lokalnej oraz ogólnopolskiej
  • książki i broszury
  • czasopisma lokalne, samorządowe, uczelniane, zakładowe, parafialne
  • mapy i plany
  • ważniejsze dokumenty życia społecznego
  • dokumenty elektroniczne

Dotyczy terytorium obecnych powiatów: płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego oraz gmin Iłów i Czerwińsk nad Wisłą, które po reformie administracyjnej w 1999 r. przeszły do powiatów sochaczewskiego i płońskiego. Dostęp do informacji regionalnej odbywa się przez komputerowe bazy danych, kartotekę regionalną i drukowaną Bibliografię Mazowsza Płockiego.

Regionalne bazy danych zawierają opisy publikacji wydanych po 1999 r., które są dostępne w dwóch bazach:

Bibliografia województwa mazowieckiego  1999 2005 (materiały dotyczące Płocka i Mazowsza Płockiego)

Bibliografia województwa mazowieckiego od 2006 r.

 

Bibliografia drukowana

Od 1991 r. na łamach kwartalnika Notatki Płockie , wydawanego przez Towarzystwo Naukowe Płockie, drukowana jest Bibliografia Mazowsza Płockiego. Stanowi ona wybór najważniejszych pozycji z baz komputerowych i kartoteki dotyczących regionu płockiego. Wszystkie roczniki czasopisma dostępne są w Czytelni Głównej.

Kartoteka regionalna

Zawiera opisy materiałów dotyczących regionu z lat 1975 – 1998. Kartoteka dostępna w Czytelni Głównej

e-zbiory

Wydawnictwa Książnicy Płockiej o tematyce regionalnej.